روز پنجم – حرفه ای و مسابقه دهنده – مربی آنلاین
WEIGHTLIFTING + STRENGTH + CONDITIONING Warm-up A. 500 m Row or Run  B. Full body warm-up(video) C. shoulders mobility(video) (video) D. Hip banded mobility  WEIGHTLIFTING (video)Warm-up A1. 2 Romanian deadlifts A2. 2 snatch high pulls A3. 2 muscle snatches A4. 2 overhead squats (OHS) A5. 2 power snatches to OHS A8. 2hang (squat) snatches گرم‌کردن […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید