روز اول + مقدماتی – مربی آنلاین
Warm-up3 rounds (۳ست)(video) 20 high knee (both legs) هر دو پا یک حساب شود با 20 تکرار (video) 20 jumping jacks (video) 10 half squats (video) 10 M bear crawl Workout A3 rounds (۳ست) ۱ تا ۲ دقیقه استراحت بین هرست انجام شود 10 hand release push up (video) 10 half squat (video) (video) 10 […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید