روز سوم – نیمه حرفه ایی – مربی آنلاین
روز سوم SKILL + CONDITIONIN 200 m runFull body warm-up  ( video)Band pull_apart ( video )Band pass_over ( video ) SKILLA.3/side Turkish get-up, alternate sides  ۱تکرار سمت راست، ۱ تکرار سمت چپ‌ بعد عوض شود 3 Rounds5/side DB power snatch 12kg/ 10kg4/side DB 1 arm squat3/side DB  1 arm thrusters60-seconds rest between each set در ابتدا‌حرکت ترکیش […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید