روز پنجم + مقدماتی – مربی آنلاین
Active rest day – روز استراحت اکتیو breath work for 5 minutes 3 Round 10 m bear crawl (video) 10 m gorilla walk one minutes barefoot skipping rope 10 laying side Windmills ( video ) 10 banded glute bridge Cool-down 30 seconds wall facing shoulders extension ( video ) 30 seconds wall elbow extension each […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید