روز چهارم – حرفه ای و مسابقه دهنده – مربی آنلاین
ACTIVE RECOVERY     A) Breath work Diaphragm release (video) 4 ROUNDS B) Hike clean(video) 16reps, alternating arms, focusing on smooth, relaxed movement Path to movement efficiency  10 KB Plank drags (video) 10KB cock squat(video) 10R/10L side KB half-kneeling strict press (video)   ( نفس کشیدن‌فقط‌ از بینی) 3Rounds – nasal breathing only 600m easy run […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید