روز ششم مقدماتی 4/4 – مربی آنلاین

Day 6

Skill & conditioning

200 m  run
Full body warm-up (video)

skill
A) 3 rounds of
A1) 10 low bar face up row
A2) 12 banded pull_up
3 minutes rest between sets

سه‌ست‌در حرکتهای داده شده را انجام‌دهید و ۲‌دقیقه بین‌‌A1 و A2 استراحت کنید و ۳‌راند تکرار‌کنید

Conditioning
B) Chipper
B1) 50 hand release push_up
B2) 40 box jump
B3) 30 alternative  dumbbell snatches @15 kg @10 kg (video)
B5) 20 Kettlebell swing @16 kg @12kg
B5) 10 burpees jump over dumbbells (video)

شما برنامه کاندیشنینگ را در پیش رو دارید و توجه داشته باشید  که همیشه باید قبل از انجام این  تمرینات به خوبی گرم کنید .

به برنامه کاندیشنینگ خود نگاه کنید . تمام وسایل خود را ست آپ ( آماده و تنظیم ) کنید . یک ورزشکار موفق بدون گرم کردن قسمت کاندیشنینگ تمرین اصلی را شروع نمی‌کند
در برنامه‌امروز شما‌ تمرین‌چیپر را دارید.‌این‌تمرین‌معمولا با شماره های‌بالا‌داده میشود. و شما‌باید یک‌حرکت‌را کامل تمام‌کرده و بعد سراغ حرکت بعد بروید.‌ حرکتهای‌داده شده‌۱‌بار انجام‌می‌شوند.

Cool-down (video)