روز ششم مقدماتی+تمرین در منزل – مربی آنلاین

A) 100 skipping rope
Full body Warm up

SKILL

A) Tempo squats 3211

4×10

3. CONDITIONING
For time
100 skipping rope (nasal breathing only)
50 pushup
50 Dumbbells squats
50 burpees


این‌تمرین‌ فقط ۱ روند انجام‌می‌شود.در طناب زدن، نفس گیری فقط از بینی. دهان باز نشود .صحبت هم نشود.