روز چهارم+ حرفه ای و مسابقه دهنده 2 – مربی آنلاین
ACTIVE RECOVERY A) Breath work A1. Diaphragm release (VIDEO), 3 repetitions of each variation B) 5 rounds (nasal breathing only) تنفس فقط از بینی 3 Turkish getup 12 KB cock squat (VIDEO) 20 KB Hike Cleans, alternating ( VIDEO) C) 5 rounds (nasal breathing only) 5/side Half Kneeling KB Press (VIDEO) 50 band pull apart […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید