روز چهارم نیمه حرفه ای 4/1 – مربی آنلاین

ACTIVE RECOVERY

A) Breath work
A1. Diaphragm release (VIDEO), 3 repetitions of each variation
تفسیر دیافراگم
سه تکرار‌۳‌قسمت مختلف

B) 3 rounds of

B1) 2 minutes barefoot single skipping rope

B2) 14 hike clean (VIDEO)
B3)10 KB cock squat (VIDEO)

۳‌ست از B1, B2, و B3 را پیش رو دارید. که باید بعد از ست اول B1 ست اول B2 و بعد ست اول B3 را انجام‌ دهید و بعد دوباره ست دوم B1 و…

استراحت بر عهده شما.

C) 5×5 200 m run (nasal breathing only) 1 min minute walk between each 200 m

۲۰۰ متر دویدن،تنفس فقط از بینی  . بعد ۱ دقیقه راه بروید و ۵ ست تکرار کنید

15 minutes
Free handstand hold training

۱۵ دقیقه وقت گذاشته و بر روی هند استند هُلد تمرین کنید.

Cool-down (VIDEO)