روز چهارم مقدماتی 4/4 – مربی آنلاین

Day 4
Active recovery day

A) 2 minutes barefoot skipping (nasal breathing only)
۲ دقیقه طناب زدن با پای برهنه .‌فقط از بینی‌نفس بکشید.‌

B)3 rounds of
10 hike clean (video)

B3)10 KB cock squat (video)

B4) 10 Kettlebell row (10R/10L)

۳‌ست از B1, B2, و B3 را پیش رو دارید. که باید بعد از ست اول B1 ست اول B2 و بعد ست اول B3 را انجام‌ دهید و بعد دوباره ست دوم B1 و…
استراحت بر عهده شما.

C) 4×200m run (nasal breathing only)
۲۰۰ متر دویدن، تنفس فقط از بینی.

Cool-down (video) , (video)