روز چهارم+ مقدماتی 4/1 – مربی آنلاین

Day 4
Active recovery day
A)Diaphragm release breathing (VIDEO)

B)4 × 200 m run (nasal breathing only)+walk for 1 minute

( ۲۰۰‌متر دویدن با سرعت معمولی‌ ،‌ نفس گیری فقط از بینی ، در صورت امکان در زمان دویدن دهان کامل بسته باشد‌بعد ۱ دقیقه راه بروید ۴ ست تکرار کنید)

C) 2× 12 Kettlebell cock squat

تایم‌استراحت بین ستها با انتخاب شماست

D) hand stand circuit (VIDEO)
D1) 8 pike scapular push up
D2) 6 pike push up
D3) 1 round turn to the left and turn to the right

Cool-down (VIDEO)