روز چهارم نیمه حرفه ای 4/2 – مربی آنلاین

روز چهارم

ACTIVE RECOVERY

A) Breath work
A1. Diaphragm release (VIDEO), 3 repetitions of each variation
تفسیر دیافراگم
سه تکرار‌۳‌قسمت مختلف
تنفس آزادی دیافراگم‌ را جدی بگیرید.

B) 3 rounds of

B1) 3 minutes barefoot single skipping rope

B2) 14 hike clean (video)

B3)10 KB cock squat (video)

۳‌ست از B1, B2, و B3 را پیش رو دارید. که باید بعد از ست اول B1 ست اول B2 و بعد ست اول B3 را انجام‌ دهید و بعد دوباره ست دوم B1 و…
استراحت بر عهده شما.

C) 7× 200 m run (nasal breathing only) 1 min minute inutes walk between each 200 m

۲۰۰ متر دویدن،تنفس فقط از بینی  . بعد ۱ دقیقه راه بروید و 7 ست تکرار کنید

Cool-down (VIDEO)