روز ششم + حرفه ای و مسابقه دهنده 2 – مربی آنلاین
STRENGTH + CONDITIONING 400 m run Full body warm-up (VIDEO) STRENGTH A) Deadlift 15Reps @40% 12 Reps @45% 8 Reps @53% 3×6 @60 % rest 3-minutes between sets A) 10-minute AMRAP 8 strict pull ups 10 DB Hang clean and jerk @ 22.5/15kg 14/12 (cal) Row B) 5-minute AMRAP 2 – 4 – 6 – […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید