روز ششم + مقدماتی 2 – مربی آنلاین
200 m run Full body warm-up Single workout Chipper For time 400 m run 30 box jump (VIDEO) 20 dumbbell hang power clean(VIDEO) 30 dumbbells squat (VIDEO) 20 dumbbell push press (VIDEO) 30 steps dumbbell walking lunges (VIDEO) 20 knee to elbow (VIDEO) 30 sit up (VIDEO)( حرکت سوم ویدئو) 20 burpees(VIDEO) (تمرین امروز فقط […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید