روز سوم – نیمه حرفه ایی 4 – مربی آنلاین
SKILL +CONDITIONING 400 m run Full body warm-up (video) A)SKILL A) Handstand walk circuit 3 round of (VIDEO) 30 seconds handstand hold (wall walk then hold) 1 Wall handstand kick to 10 handstand scapular push up 3 m sides right/left handstand walk CONDITIONING B) 3 set of Interval [B1_B2_B1] 5 minutes AMRAP B1) 10 wall […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید