روز سوم+ مقدماتی 2 – مربی آنلاین
Warm-up 50 single skipping Rope (VIDEO) Full body warm-up (VIDEO) A) Lifting A1. Dumbbells hang power clean pause (3seconds) + squat (VIDEO) 5×8 Rest 1 minutes between each rounds استراحت ۱ دقیقه بین هر ست. (دامبل را بر اصالت توانایی خود انتخاب کنید.  شماره های آخر باید سخت باشد.حرکت دامبل هنگ پاور کلین را که […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید