روز اول مقدماتی 5/1 – مربی آنلاین
Day 1 Strength & conditioning Warm-up گرم کردن 100 skipping rope Full body warm-up (VIDEO) A) Front squat (VIDEO) 7×5 شما ۷ ست با تکرارهای ۵ از حرکت فرانت اسکوات‌ را در پیش‌رو دارید. سعی کنید قبل از ست اصلی  چند تکرار با هالتر خالی زده و بنا بر توان خود وزنه اضافه کنید. شما […]
شما این پلن را خریداری نکردید.