روز اول + مقدماتی 4 – مربی آنلاین
Day 1 Strength & conditioning Warm-up گرم‌کردن 100 skipping rope (VIDEO) Full body warm-up (video) 10 band pull apart + 10 band passover (VIDEO) A1) Barbell shoulder press (VIDEO) 1×10 1× 8 3 × 6 1 minute rest between sets ۱دقیقه استراحت بین ستها (در شولدر پرس از میله هالتر بدون وزنه‌ برای گرم‌کردن‌ شروع […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید