روز اول + مقدماتی 3 – مربی آنلاین
Warm-up گرم‌کردن 50 skipping rope (VIDEO) Full body warm-up (video) 10 band pull apart + 10 band passover (VIDEO) A.Skill & Strength A1)1× 15 dumbbell push press (VIDEO) 1× 10 dumbbell push press 1×8 dumbbell push press 2 x6 dumbbell  push press 60 seconds rest_ 2 minutes rest شما ۵ ست از پوش پرس‌را در […]
جهت دسترسی به این صفحه میبایست برنامه این کلاس را خریداری کرده باشید. در صورتی که برنامه ماهانه خریداری کرده اید واردپروفایل خود شوید دقت کنید که با شماره ایی وارد شوید که برنامه های ماهانه را خریداری کرده اید برای ورود با ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید